Качество и Безопасност


Нека бъдем отбор

Новите бутилки на Лайт Газ са сигурни и безопасни. Те са изцяло проектирани и създадени от най-добрите специалисти в областта на газовите бутилки, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. Нашите продукти преминават всички необходими тестове, гарантиращи безопасност от пълнене до използването им.

Безопасната експлоатация е двустранен и взаимосвързан процес. От вас, като потребители, се изисква да спазвате обичайните правила за работа с продуктите, съдържащи газ. Екстремните начини на съхранение или експлоатация крият опасност! Разумното и отговорно ползване на нашите бутилки ще ви разкрие само позитивите от употребата им.

Ние гарантираме пълна безопасност на нашите бутилки, когато те се ползват по предназначение, свързани са към изправни уреди и допълнителните елементи (вентили, маркучи) отговарят на стандартите.

I.Общи Положения

 

 1. С газови уреди и бутилки с газ пропан-бутан могат да работят само лица над 18 г.:
 • преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа по пожарна и аварийна безопасност,
 • преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ, бр. 25 от 30.03.2010 г./ включително и по настоящата инструкция;
 • медицински освидетелствани че могат да изпълняват този вид дейност;
 • с необходимите лични предпазни средства:
  а) защитни ръкавици;
  б) работен костюм;
  в) работни обувки;
  г) работна шапка;
  д) защитни очила или лицев щит.

 • Бременни жени не трябва да работят с газови уреди и бутилки с газ пропан-бутан, ако има и най-малък риск от попадане под въздействието на газа.

 

 1. Лицата, определени да работят с газови уреди и бутилки с газ пропан-бутан, да се инструктират ежедневно за безопасна работа с газови уреди и бутилки с газ пропан-бутан преди започване работата.

 

 1. Бутилките с газ пропан-бутан, като съдове под налягане, трябва да се проверяват чрез хидравлично изпитване поне веднъж на 5 години, за което изпитване се поставя съответното обозначение.

 

 1. Гъвкавите присъединяващи маркучи (захранващи шлангове) трябва да са сертифицирани за работа с пропан-бутан, да имат съответната маркировка за срок на експлоатация и да не са по-дълги от 1,5 метра.

 

 1. Производителите препоръчват гъвкавите маркучи да се подменят на всеки 2 години.

 

 1. Редуцир-вентилът на бутилката трябва да осигурява херметичност, а това е така, само ако е поставен правилно и мембраната и гуменото уплътнение са в изправност. Вентилите се проверяват на всеки 5 години.

 

 1. Бутилките трябва да се пълнят с газ до 80% от максималното възможно количество, като контрола за допустимост е необходимо да се извършва на тегловен принцип.

 

 1. Работодателят определя отговорно лице за дружеството, което да съхранява газови уреди и бутилки с газ пропан-бутан и контролира своевременното извършване на необходимите проверки и изпитвания.

 

 1. На работната площадка и в склада за съхранение на газови уреди и бутилки с газ пропан-бутан да има инструкция за безопасната работа и за безопасно съхранение и обслужване.

 

 1. Съхранението на бутилки със запалим компресиран газ пропан-бутан да се извършва далече от топлина, искри или открит пламък, на студено, добре проветрено място, без пряка слънчева светлина, далеч от несъвместими материали. Да се съхранява под ключ.

 

 1. Лицата, определени да работят с газови уреди и бутилки с газ пропан-бутан, да са обучени за оказване на първа долекарска помощ при инциденти с газ пропан-бутан.

 

II. Преди да започне работа с с газови уреди и бутилки с газ пропан-бутан работникът е длъжен:

 

 1. Да постави изискващите се лични предпазни средства.

 

 1. Да провери:
  – По обозначението върху бутилките с газ пропан-бутан, като съдове под налягане, за изтекъл срок на хидравлично изпитване, който е веднъж на 5 години.
  – Съответната маркировка за срок на експлоатация на гъвкавите присъединяващи маркучи (захранващи шлангове), които трябва да са сертифицирани за работа с пропан-бутан. Максималният срок за експлоатация е 2 години.
  –  Съответната маркировка за срок на експлоатация на редуцир-вентила на бутилката. Вентилите се проверяват на всеки 5 години.
  –  С пенообразуващо вещество или газсигнализатор за пропуски на газ .

 

 1. Да преустанови тютюнопушенето и да изключи всички уреди, които могат да предизвикат искра при работата си – двигатели на автомобили намиращи се в близост, радиокасетофони, мобилни телефони и други.

 

 1. Да организира работата си така, че бутилката с газ пропан-бутан да не е близо до източник на топлина, както и на пряка слънчева светлина. При нагряване налягането на газта в бутилката се увеличава и е възможно експлозивно пръсване на бутилката. Не се допуска бутилката да се нагрява до температура по-висока от 50 °С.

 

III. Основни изисквания и правила за работа.

 

 1. Да внимава да не се получи прегъване или нагряване на маркуча, водещо до пробив в него и изтичане на газ.

 

 1. Да не допуска повече от 2 броя бутилки в едно помещение – една работна и една резервна, независимо дали резервната бутилка е пълна или празна.

 

 1. При наличие на пропуски на газ незабавно да се преустановят всички дейности, свързани с искрообразуване или ползване на пламък, и да се проветрят загазените помещения – гаражи, работилници и др. С пенообразуващо вещество или газсигнализатор се открива мястото на пропуск на газ и се отстранява причината за пропуска.

 

 1. Не пушете никога, когато сменяте бутилката.

 

 1. Осигурете достатъчно добра вентилация. Пропан-бутанът може да отнеме кислорода от въздуха до опасно ниски нива.

 

 1. Избягвайте вдишването на газ. Избягвайте контакт с очите, кожата и дрехите.

 

 1. Пропан-бутанът е силно възпламеним. Може да образува експлозивни смеси с въздуха. Избягвайте топлина, искри, открити пламъци и други източници на запалване.

 

 

IV. След приключване на работа с газ пропан-бутан работникът е длъжен:

 

 1. Да спре притока на газ пропан-бутан от бутилката към газовия уред от редуцир вентила.

 

 1. Да прибере бутилките с газ пропан-бутан за съхранение на открито, хладно и сенчесто място, най-добре в метален шкаф с отвори, далеч от горими и леснозапалителни материали, източници на топлина, както и на пряка слънчева светлина.

 

 V. Забранено е:

 

 1. Модифицирането (приспособяването) на газовите уреди и преливането на газ от една в друга бутилка.

 

 1. Пушенето при работа с газови уреди и бутилки с газ пропан-бутан.

 

 1. Проверяването за евентуално изтичане на газ чрез поднасяне на пламък. Пропуските на газ да се търсят посредством пенообразуващо вещество или газсигнализатор.

 

 1. Използването на нестандартни, стари и неизправни газови бутилки, маркучи, вентили, уреди и дюзи, които не са специално произведени за този вид газ и за това налягане.

 

 1. Обръщането на бутилката надолу, поставянето в легнало състояние, търкалянето, удрянето по нея.

 

 1. Поставянето на текстилни тъкани и пластмасови предмети в близост до горелката.

 

 1. Оставянето на бутилки в близост до горими и леснозапалителни материали.

 

 1. Оставянето на газови бутилки в сервизни, приземни, таванни помещения, коридори и стълбищни клетки, както и в близост до шахти и общи вентилационни канали. Когато по време на продължителен период не ползвате бутилката, най-добре е тя да се съхранява на открито, хладно и сенчесто място, например в метален шкаф с отвори.

 

 1. Съхраняването и използването на пропан-бутан в помещения без вентилация. Тъй като пропан-бутанът е два пъти по-тежък от въздуха, е необходимо вентилационните отвори да бъдат в долната част на помещението.

 

 1. Държането на бутилката близо до източник на топлина, както и на пряка слънчева светлина. Не се допуска бутилката да се нагрява до температура, по-висока от 50 °С. При нагряване, налягането на газта в бутилката се увеличава и е възможно експлозивно пръсване на бутилката.

 

 1. Размразяването на бутилката с открит пламък или други източници на топлина.

 

 

VI. Пропан-бутан. 

 1. Описание на опасностите
  Класифициране според Регламент (ЕО) № 1272/2008 със съответните изменения.
  Физически рискове:
 • Огнеопасни газове Категория 1 Изключително запалим газ.
 • Газове под налягане втечнен газ.
 • Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.

 

2. Вредности за здравето:

 • Мутагенност при зародишни клетки Категория 1B Може да причини
  генетични дефекти.
 • Канцерогенност Категория 1B.

 

3. Опасности за околната среда:

 • Продуктът е летливо органично съединение с потенциал за образуване на фотохимичен смог.
 • Продуктът се саморазпада лесно.
 • Продуктът не се биоакумулира.
 • Не е класифициран за опасности за околната среда.

 

4. Конкретни опасности:

 • Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация.
 • Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието.
 • Опасност от задушаване (асфикция), ако се остави да се акумулира до концентрации, които намаляват кислорода до по-ниски от безопасните за дишането нива.
 • Контактът с втечнения газ може да причини увреждане (измръзване трета степен) вследствие на бързо изпарително охлаждане.

Основни симптоми:

 • Наркоза.
 • Промени в поведението.
 • Спад на моторните функции.

 

VII. Пропан-бутан. Мерки при аварийно изпускане.

 

 1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи:
Да се застане от страната, обратна на посоката на вятъра. Преди навлизане в затворени пространства те да бъдат вентилирани. Елиминирайте всички източници на запалване (не трябва да има никакви цигари, огньове, искри или пламъци в непосредствена близост). Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето съгласно настоящата инструкция.

1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи:
Да носят подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето съгласно настоящата инструкция. В случай на недостатъчна вентилация използвайте цяла маска със система за снабдяване с въздух. Потърсете съвет от пряк ръководител.

 1. Предпазни мерки за опазване на околната среда:
  Спрете изтичането, ако няма риск. Каналите трябва да се покрият, а мазетата и шахтите –
  евакуират. Свържете се с местните власти в случай на изливане в канализацията или във водната среда.

 2. Методи и материали за ограничаване и почистване:
  Вентилирайте добре. Спрете изтичането на газ или течност, ако е възможно. Махнете източните на запалване. Не допускайте химикалът да навлезе в затворени пространства (като канализацията например) поради опасност от експлозия. Каналите, които трябва да попречат на образуването на експлозивни концентрации от пари, могат да се използват.

 

Мерки за първа помощ

Топлинни изгаряния: Измийте незабавно с вода. Докато правите това, свалете дрехите, които не са залепнали към засегната област. Извикайте линейка. Продължете да миете, докато пътувате към болницата. В случай на дискомфорт потърсете медицинска помощ.

Вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако не диша, освободете дихателните пътища и започнете изкуствено дишане уста в уста или използвайте апарат за ръчно обдишване. Незабавно потърсете медицинска помощ. При затруднено дишане, транспортирайте пострадалия до медицински център и, при възможност, му дайте поддържащ кислород.

 

Контакт с кожата: При измръзване не махайте дрехите, а започнете да миете изобилно с хладка вода. Извикайте линейка и продължете да миете до пристигането в болница.

Контакт с очите: Очите да се промият незабавно с обилни количества вода в течение на поне 15 минути. При получаване на дразнене или персистиране на последното да се потърси медицинска помощ.

 

Лайт газ е бранд и национална търговска марка “Lightgas” (рег. № 00070870 и рег. № 00101456) на Лайт Газ ООД, с ЕИК 115808565, вписана в регистъра на Българско Патентно Ведомство.